زنان شاغل » زنان در جامعه

زنان شاغل

مطالعات زنان ، اخبار زنان ، فرهنگ مهربانی ، مدیریت تنهایی، زنان شاغل

زنان در جامعه

زنان در جامعه

زنان در جامعه

مترجم: اصغر مهدی زادگان

نویسنده: الکساندر کولنتای، فردریک انگلس، کلارا زتکین، ئولین رید

فردريك انگلس از رهبران برجسته طبقه كارگر جهان است، كه همراه ماركس در تدوين پايه‌هاى سوسياليسم علمى و برنامه‌هاى مبارزاتى كارگران كشورهاى اروپايى و تشكيل حزب طبقه كارگر با تمام جديت و پيگيرانه شركت كرد.او به سال ۱۸۲۰ در شهر «بارمن» آلمان متولد شد. در ۱۸۴۱، همانند ماركس، به جناح چپ هگليان جوان پيوست. در ۱۸۴۲، در ۲۲ سالگى، نخستين اثر انتقادى خويش را بر ديالكتيك غيرمادى «شلينگ» با نام شلينگ و اشراق نوشت. انگلس در ۱۸۴۴ مطالعات اقتصادى خويش از زندگى دردناك و استثمار طبقه كارگر انگليس را در كتاب وضعيت طبقه كارگر در انگلستان به طور علمى و موشكافانه تبيين كرد. درسال‌هاى۱۸۴۴ـ۱۸۴۶كتاب‌هاى «خانواده‌مقدس» و «ايدئولوژى آلمانى» را به‌طور مشترك با ماركس منتشر كردند. در ۱۸۴۷، رئوس اصلى مرامنامه «اتحاديه كمونيست‌ها» را با نام اصول كمونيسم نوشت. در ۱۸۴۹، پس از شكست انقلاب آلمان ناچار به ترك آن‌جا شد، و در سال بعد نظرات خويش را از آن واقعه در جنگ دهقانى در آلمان و انقلاب و ضدانقلاب در آلمان تشريح كرد.

حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۱.مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذاریداینماد
حقوق تمامی مطالب منتشره متعلق به سایت و گردانندگان آن می باشد.